Klauzula informacyjna RODO dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie- Discover Canada 2022

 1. Współadministratorzy danych osobowych
  Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:
  1) Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, adres e-mail: administrator.danych@us.edu.pl;
  2) I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach, ul Powstańców 6, 44-240 Żory, adres e-mail: sekretariatlo@tlen.pl.

  Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach współadministrują danymi osobowymi uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada, który odbędzie się zgodnie z terminarzem podanym na stronie konkursu www.discovercanada.us.edu.pl, w celu organizacji (rejestracji uczestników), przeprowadzenia konkursu oraz jego zakończenia, w tym wręczenia dyplomów oraz nagród.
 1. Inspektorzy ochrony danych
  Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, odpowiednio dla Współadministratora, w następujący sposób:
  1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, przez e-mail: iod@us.edu.pl
  2) listownie na adres: Zespół Szkół nr 1 w Żorach, ul. Powstańców 6, 44-240 Żory przez e-mail sekretariatlo@tlen.pl

 2. Wspólny punkt kontaktowy
  Współadministratorzy wskazali jako wspólny punkt kontaktowy Uniwersytet Śląski w Katowicach, z którym osoba, której dane dotyczą może kontaktować się w sprawie ochrony jej danych osobowych, pisemnie na adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice, bądź elektronicznie na adres: administrator.danych@us.edu.pl.

 3. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami
  W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim
  w Katowicach a I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach strony uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO, w szczególności:
  1) administrator, który będzie przeprowadzać proces rejestracji spełni wobec uczestnika konkursu obowiązek informacyjny;
  2) uczestnik konkursu może realizować swoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w pkt 8 (patrz poniżej) wobec każdego z administratorów. Administrator, do którego złoży Pani/Pan żądanie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w zakresie wnioskowanym.

 4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  1) Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, , adres do korespondencji, data i miejsce urodzenia, numer konta oraz imię i nazwisko właściciela konta do przekazania nagrody pieniężnej) dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym przygotowania nagród, dyplomów oraz w celach informacyjnych i promocyjnych;
  Podanie danych osobowych jest konieczne do organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie- Discover Canada W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu

  2) Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym rozpowszechnienie wizerunku, utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wideo stanowiących główny motywu zdjęcia, wykonanych podczas trwania konkursu, w celach in-formacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

  3) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z przepisów podatkowych;

  4) wykonanie zadania publicznego uczelni polegającego w szczególności na działaniu na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych (art. 11 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

  5) prawnie uzasadniony interes realizowany przez organizatorów Konkursu lub stronę trzecią, poprzez wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie: wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia/ujęcia (bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia konkursu, a nie wizerunek poszczególnych osób w nim uczestniczących); wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli zdjęcie/materiał wideo wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności społecznych, zawodowych, w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 1. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. Po tym terminie Pani/Pana dane nie będą już dłużej przetwarzane, chyba że, konieczność pozostawienia pewnych dokumentów (finansowo – księgowych) będzie wynikać z przepisów prawa. W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wyrażona zgoda nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na jej przetwarzanie.

 2. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu.
  Pani/Pana dane osobowe celem opublikowania listy finalistów będziemy udostępniać na stronie internetowej konkursu: www.discovercanada.us.edu.pl.
  Jeżeli na skutek warunków epidemiologicznych, konkurs będzie prowadzony w części w formie zdalnej (online), musi Pani/Pan wiedzieć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ramach prowadzonego konkursu online za pośrednictwem platformy konkursu. Konkurs nie będzie rejestrowany oraz transmitowany na zewnątrz.
  Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) możemy upubliczniać na stronie internetowej www.discovercanada.us.edu.pl.

 3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: iod@us.edu.pl;
  2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje,
  w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się
  z obowiązku prawnego lub do wykonania zadania publicznego;
  5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
  7) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu;
  8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.