Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O KANADZIE – DISCOVER CANADA 2023

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami VIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada (dalej: Konkurs) są Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Humanistyczny, Kierunek Filologia Angielska (dalej: Uniwersytet) oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach (dalej: Liceum), zwani dalej Organizatorami.
 2. Celem Konkursu, będącego projektem edukacyjnym, jest nie tylko doskonalenie umiejętności językowych uczniów, ale przede wszystkim poszerzanie horyzontów kulturowych poprzez zachęcanie do studiowania kanadyjskiej kultury, historii, geografii i polityki w kontekście szeroko rozumianej problematyki różnorodności oraz budowania szacunku dla inności. Przykład rozwiązań kanadyjskich dotyczący problematyki wielokulturowości oraz różnorodności etnicznej, religijnej i narodowej może stanowić wzór do rozważań w społeczeństwach europejskich.
 3. Uniwersytet odpowiada za merytoryczną stronę Konkursu.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 5. Konkurs składa się z trzech etapów:
  1) Etap I – Zawody szkolne online w szkołach;
  2) Etap II – Półfinał na Uniwersytecie Śląskim lub online;
  3) Etap III – Finał w Żorach.
 6. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w III etapie konkursu.

§ 2
Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenia konkursowe uczniów, jak i nauczycieli nadzorujących są dokonywane poprzez rejestrację na stronie internetowej Konkursu.
 2. Pełna rejestracja uczestników Konkursu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy zarejestrowany jest także nauczyciel nadzorujący ze szkoły, z której pochodzi uczestnik Konkursu.
 3. Uczestnicy konkursu (uczniowie) zgłaszają się samodzielnie poprzez stworzenie na platformie konkursu kont oraz dopisanie się do sekcji z nazwą szkoły, do której uczęszczają. Taka sekcja musi zostać wcześniej stworzona przez nauczyciela z ich szkoły (Koordynatora Konkursu).
 4. Rejestracja nauczycieli i uczniów do Konkursu podzielona jest na etapy i dostępna na stronie internetowej Konkursu (www.discovercanada.us.edu.pl).
 5. Laureaci poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach.
 6. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnicy przyjmują do wiadomości postanowienia regulaminu konkursu, wyrażają na nie zgodę i zobowiązują się do: przestrzegania regulaminu i terminarza konkursu oraz informowania Organizatorów o wszelkich sprawach wyjątkowych związanych
  z ich udziałem w Konkursie.
 7. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia rozstrzygnięcia, dokumentacji i rozliczenia konkursu, a także wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć i/lub nagrań filmu z wręczenia nagród oraz opublikowanie tych zdjęć/filmu na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu.
 8. Treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 9. W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia poszczególnych etapów online.

§ 3
Przebieg konkursu

I ETAP

 1. Pierwszy etap konkursu to zawody szkolne, które odbywają się online w szkołach pod nadzorem nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w danej placówce (Koordynatora Konkursu). Stanowią one etap kwalifikacyjny, którego zadaniem jest wyłonienie 70 uczniów do etapu II.
 2. Zawody szkolne polegają na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 40 pytań testowych, z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie. Zakres materiału z tematyki kanadyjskiej podany jest na stronie internetowej konkursu www.discovercanada.us.edu.pl.
 3. Prace uczniów poprawiane są automatycznie na platformie internetowej konkursu. Na podstawie zdobytej liczby punktów, pierwszych 70 uczestników z najwyższą liczbą punktów przechodzi do II etapu konkursu.
 4. Zawody szkolne odbywają się w określonym dniu i o określonej godzinie zgodnie z terminarzem konkursu.
 5. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć udziału w konkursie, powołuje Szkolną Komisję Konkursu, której przewodniczy nauczyciel – zwany dalej Koordynatorem Konkursu.
 6. Koordynator Konkursu, na platformie konkursu tworzy swoje konto, a następnie sekcję z nazwą szkoły, która przystępuje do konkursu. Nadzoruje on również poprawny przebieg konkursu i odpowiada za kontakt z organizatorami.
 7. W dniu, w którym odbywa się I etap konkursu, Koordynator Konkursu udostępnia uczniom kod dostępu do testów, który pojawi się na jego koncie na platformie konkursu. W tym samym dniu wypełnia również protokół, pobrany ze swojego konta na platformie, opatruje pieczątką szkoły, skanuje i wysyła w wiadomości e-mail na adres discovercanada@us.edu.pl niezwłocznie po przeprowadzeniu I etapu. Nieprzesłanie wypełnionego, opieczętowanego, a następnie zeskanowanego protokołu w wyznaczonym terminie wiąże się z dyskwalifikacją szkoły z Konkursu.
 8. Pełna lista osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu.
 9. Organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu.

II ETAP (PÓŁFINAŁ)

 1. Drugi etap Konkursu organizuje Uniwersytet Śląski w Katowicach i odbywa się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu, przy ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 70 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Jeśli kilku lub kilkunastu uczestników otrzyma tę samą, graniczną liczbę punktów, wszystkie te osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Uniwersytecka Komisja Konkursowa składa się z pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bieżącej zmiany liczby uczestników zależnie od liczby uczestników i wyników w I etapie danego roku.

  Adres do korespondencji z Uniwersytecką Komisją Konkursową:
  discovercanada@us.edu.pl
 2. Przebieg półfinału
  1. Uczestnicy piszą test składający się z pytań otwartych, czas pracy z arkuszem to godzina. Zakres materiału zostanie podany na stronie internetowej konkursu po zakończeniu I etapu;
  2. Uczestnicy piszą krótką pracę pisemną w języku angielskim na jeden z trzech wylosowanych, ogłoszonych wcześniej siedmiu tematów. Praca powinna zawierać około 600 słów, czas przeznaczony na tę część to 2 godziny.

III ETAP (FINAŁ)

 1. Finał trwa dwa dni. W pierwszym dniu Komisja Konkursowa przeprowadza egzamin ustny, w drugim odbywa się ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród. Do trzeciego etapu przechodzi do 12 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w II etapie. Finał konkursu organizuje I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki i odbywa się w Żorach. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się w obecności Prezydenta Miasta Żory, przedstawicieli Uniwersytetu oraz sponsorów, patronów konkursu i publiczności.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bieżącej zmiany liczby uczestników zależnie od wyników II etapu danego roku.
 2. Przebieg I dnia finału
  Finał składa się z dwóch części:
  1. Egzaminu ustnego – zestawy pytań zostaną podane po zakończeniu II etapu na stronie internetowej konkursu;
  2. Krótkiej prezentacji na podany wcześniej temat. Komisja Konkursowa zada również pytanie dotyczące prezentacji.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz/lub pracownicy badawczo-dydaktyczni z innych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich.
 4. W razie otrzymania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów w III etapie, dodatkowo pod uwagę będą brane wyniki osiągnięte w I i II etapie.
 5. W celu wyłonienia zwycięzcy komisja może też przeprowadzić dodatkową rozmowę z uczestnikami, którzy otrzymają identyczną liczbę punktów.
 6. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Konkursu.
 7. NAGRODY
  1. Laureaci otrzymują następujące nagrody:
   I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz „indeks”1 na Filologię Angielską UŚ,
   II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz „indeks”1 na Filologię Angielską UŚ,
   III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz „indeks”1 na Filologię Angielską UŚ,
   IV miejsce – indeks na Filologię Angielską UŚ,
   V miejsce – indeks na Filologię Angielską UŚ;
  2. Nagroda specjalna za najlepszą prezentację;
  3. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy;
  4. Nagrody pieniężne ufundowane są przez Prezydenta Miasta Żory;
  5. Urząd Miasta Żory przekazuje nagrody pieniężne Liceum. Następnie, Liceum wypłaca nagrody przelewem na konto bankowe laureata. Laureaci Konkursu otrzymujący nagrodę pieniężną (I-III nagroda) wypełniają oświadczenie będące podstawą wypłaty nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  6. Nagrody są wolne od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128);
  7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy;
  8. Laureat konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na półfinał i finał Konkursu na własny koszt.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania oraz kosztów połączeń internetowych ani korzystania z łącz internetowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu (zasady rejestracji, przebieg poszczególnych etapów, kontakt do organizatorów, zakresy materiału z tematyki kanadyjskiej, terminarz, wyniki, patroni, sponsorzy itp.) znajdują się na stronie konkursu (www.discovercanada.us.edu.pl) i są na bieżąco aktualizowane.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie wątpliwości związane z interpretacją regulaminu rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.

1 „Indeks” na Filologię Angielską UŚ –  laureaci, w dniu finału, nie otrzymują indeksu fizycznie. Natomiast dostają wydrukowane potwierdzenie zwalniające z postępowania kwalifikacyjnego, gwarantujące przyjęcie na studia Filologia Angielska na Wydziale Humanistycznym UŚ, jeżeli wyrażą taką chęć po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego.