List of active policies

Name Type User consent
RODO Privacy policy Authenticated users
WIZERUNEK Privacy policy Authenticated users
REGULAMIN KONKURSU Site policy Authenticated users

Summary

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestników oraz opiekunów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – DISCOVER CANADA, oświadczam, że:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/ podopiecznego przez Administratorów tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego zakończeniem w tym przygotowania nagród, dyplomów oraz w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności do: utworzenia kont nauczycieli i uczniów na platformie konkursu, przeprowadzenia testu online, sporządzenia listy uczestników i ich opiekunów, którzy zostali zakwalifikowani do poszczególnych etapów konkursu (I etap, II etap, III etap) i ich publikacji na stronie konkursu www.discovercanada.us.edu.pl, kart ocen dla jury, protokołu konkursu, listy odbioru nagród, listy laureatów, napisania relacji prasowych, kontaktu z uczestnikami i opiekunami, stworzenia informatora dla uczestników, działań promocyjnych Patronów Honorowych Konkursu i Organizatorów;

Full policy

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie - Discover Canada


1. Współadministratorzy danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie:

 1. Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, adres e-mail: administrator.danych@us.edu.pl;
 2. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach, ul Powstańców 6, 44-240 Żory, adres e-mail: sekretariatlo@tlen.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach współadministrują danymi osobowymi uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie- Discover Canada, który odbędzie się zgodnie z terminarzem podanym na stronie konkursu www.discovercanada.us.edu.pl, w celu organizacji (rejestracji uczestników), przeprowadzenia konkursu oraz jego zakończenia, w tym wręczenia dyplomów oraz nagród.


2. Inspektorzy ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, odpowiednio dla Współadministratora, w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, przez e-mail: iod@us.edu.pl
 2. listownie na adres: Zespół Szkół nr 1 w Żorach, ul. Powstańców 6, 44-240 Żory przez e-mail sekretariatlo@tlen.pl

3. Wspólny punkt kontaktowy

Współadministratorzy wskazali jako wspólny punkt kontaktowy Uniwersytet Śląski
w Katowicach, z którym osoba, której dane dotyczą może kontaktować się w sprawie ochrony jej danych osobowych, pisemnie na adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice, bądź elektronicznie na adres: administrator.danych@us.edu.pl.

4. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach a I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZS nr 1 w Żorach strony uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO,
w szczególności:

 1. administrator, który będzie przeprowadzać proces rejestracji spełni wobec uczestnika konkursu obowiązek informacyjny;
 2. uczestnik konkursu może realizować swoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w pkt 8 (patrz poniżej) wobec każdego z administratorów. Administrator, do którego złoży Pani/Pan żądanie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w zakresie wnioskowanym.

5. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, , adres do korespondencji, , data i miejsce urodzenia, numer konta oraz imię i nazwisko właściciela konta do przekazania nagrody pieniężnej) dla potrzeb zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego zakończeniem, w tym przygotowania nagród, dyplomów oraz w celach informacyjnych i promocyjnych;
  Podanie danych osobowych jest konieczne do organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie - Discover Canada W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu
 2. Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym rozpowszechnienie wizerunku, utrwalonego na zdjęciach oraz nagraniach wideo stanowiących główny motywu zdjęcia, wykonanych podczas trwania konkursu, w celach in-formacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z przepisów podatkowych;
 4. wykonanie zadania publicznego uczelni polegającego w szczególności na działaniu na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych (art. 11 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
 5. prawnie uzasadniony interes realizowany przez organizatorów Konkursu lub stronę trzecią, poprzez wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie: wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia/ujęcia (bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia konkursu, a nie wizerunek poszczególnych osób w nim uczestniczących); wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli zdjęcie/materiał wideo wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności społecznych, zawodowych, w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

6. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. Po tym terminie Pani/Pana dane nie będą już dłużej przetwarzane, chyba że, konieczność pozostawienia pewnych dokumentów (finansowo – księgowych) będzie wynikać z przepisów prawa. W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wyrażona zgoda nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na jej przetwarzanie.

7. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu.
Pani/Pana dane osobowe celem opublikowania listy finalistów będziemy udostępniać na stronie internetowej konkursu: www.discovercanada.us.edu.pl.
Jeżeli na skutek warunków epidemiologicznych, konkurs będzie prowadzony w części
w formie zdalnej (online), musi Pani/Pan wiedzieć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ramach prowadzonego konkursu online za pośrednictwem platformy konkursu. Konkurs nie będzie rejestrowany oraz transmitowany na zewnątrz.
Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) możemy upubliczniać na stronie internetowej www.discovercanada.us.edu.pl.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: iod@us.edu.pl;
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, w szczególności gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do wykonania zadania publicznego;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
 7. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Summary

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla uczestników oraz opiekunów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – DISCOVER CANADA, oświadczam, że:

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka/podopiecznego przez Administratorów dla potrzeb opublikowania wizerunków uczestników oraz nazwisk laureatów na stronie internetowej Konkursu www.discovercanada.us.edu.pl, w tym utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, produkcji materiału audiowizualnego, w celach informacyjnych;

Full policy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, w tym rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i/lub nagraniach, wykonanych w związku z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie Discover Canada przez Administratorów, w celach informacyjnych i promocyjnych.

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku, jego kadrowanie i kompozycję, w następujących formach publikacji: udostępnianie za pośrednictwem dowolnego medium, w tym rozpowszechnianie na stronie internetowej www.discovercanada.us.edu.pl.

Wizerunek nie będzie użyty w sposób mogący naruszyć dobra osobiste. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych.


Summary

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O KANADZIE – DISCOVER CANADA 2022

Full policy

Przeczytaj regulamin (klikając tutaj -> Regulamin Konkursu).